Projekční činnost

Zabýváme se návrhy a tvorbou projektové dokumentace v oblasti vodohospodářských staveb,
komunikací a zpevněných ploch.

Stupně dokumentace:

 • investiční záměr, včetně předběžné cenové kalkulace
 • dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně dokladové části
 • dokumentace pro společné povolení ( územní a stavební ), včetně dokladové části
 • dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení, včetně dokladové části
 • pasport stavby, včetně dokladové části
 • dokumentace pro provádění stavby, včetně výkazu výměr , rozpočtu a podkladů pro vytyčení
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Vodohospodářské stavby:

 • vodní nádrže, rybníky, retenční nádrže, poldry,
 • mokřady a tůně
 • povrchová i podzemní vsakovací zařízení
 • revitalizace vodních toků
 • úpravy vodních toků
 • hrazení bystřin
 • silniční propustky a jiné prvky odvodnění
 • hydrotechnické výpočty všeho druhu

Komunikace a zpevněné plochy:

 • chodníky, cyklostezky
 • cesty – polní, lesní, účelové
 • veřejné komunikace II. a III. třídy
 • parkoviště, manipulační plochy, vjezdy
 • komplexní návrhy včetně odvodnění
 • Používáme efektivní projekční aplikaci Autocad Civil 3D, která
  pracuje s trojrozměrnými terénními modely a umožňuje přesné výpočty kubatur.
 • Zpracováváme výkazy výměr a rozpočty dle aktuálních cenových databází ÚRS. Vytvoříme projektovou
  dokumentaci v požadovaném rozsahu včetně dokladové části pro vydání všech stupňů povolení
  stavby.
 • Předáme Vám kompletní autorizovanou dokumentaci dle platné legislativy v tištěné i
  digitální formě.