Inženýrská činnost

 • Podklady, průzkumy
 • Vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury
 • Projednání s dotčenými správci technické infrastruktury
 • Projednání s dotčenými orgány státní správy
 • Zajištění rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
 • Zpracování havarijního a povodňového plánu k vodnímu dílu
 • Zpracování manipulačního a provozního řádu k k vodnímu dílu
 • Inventarizace dřevin ke kácení
 • Plán výsadby
 • Zajištění údajů ČHMÚ
 • Zajistění biologického průzkumu lokality
 • Zajištění hydrogeologického průzkumu
 • Zajištění plánu BOZP
 • Autorský dozor po dobu výstavby
 • Výkon technického dozoru investora

Zajistíme veškeré podklady a průzkumy ve fázi přípravy projektu, zpracováváme také investiční
záměry a studie proveditelnosti, včetně předběžných cenových kalkulací.
Váš projekt projednáme s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury a
zajistíme vydání potřebných stanovisek pro účely vydání územního stavebního řízení.
Ve fázi realizace zajišťujeme také autorský dozor a technický dozor investora.