Zabýváme se návrhy a tvorbou projektové dokumentace v oblasti vodohospodářských staveb,
komunikací a zpevněných ploch. Používáme efektivní projekční aplikaci Autocad Civil 3D, která
pracuje s trojrozměrnými terénními modely a umožňuje přesné výpočty kubatur. Zpracováváme
výkazy výměr a rozpočty dle aktuálních cenových databází ÚRS. Vytvoříme projektovou
dokumentaci v požadovaném rozsahu včetně dokladové části pro vydání všech stupňů povolení
stavby. Předáme Vám kompletní autorizovanou dokumentaci dle platné legislativy v tištěné i
digitální formě.

 

 • Vodohospodářské stavby:
  • vodní nádrže, rybníky, retenční nádrže, poldry,
  • mokřady a tůně
  • povrchová i podzemní vsakovací zařízení
  • revitalizace vodních toků
  • úpravy vodních toků
  • hrazení bystřin
  • silniční propustky a jiné prvky odvodnění
  • hydrotechnické výpočty všeho druhu

 

 • Komunikace a zpevněné plochy:
  • chodníky, cyklostezky
  • cesty – polní, lesní, účelové
  • veřejné komunikace II. a III. třídy
  • parkoviště, manipulační plochy, vjezdy
  • komplexní návrhy včetně odvodnění

 

 • Stupně dokumentace:
  • investiční záměr, včetně předběžné cenové kalkulace
  • dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně dokladové části
  • dokumentace pro společné povolení ( územní a stavební ), včetně dokladové části
  • dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení, včetně dokladové části
  • pasport stavby, včetně dokladové části
  • dokumentace pro provádění stavby, včetně výkazu výměr , rozpočtu a podkladů pro vytyčení
  • dokumentace skutečného provedení stavby